www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

Photo Gallery
Sign In or Register to add photos

Summer BBQ 9 June 2018
AGM 25/3/2017
Summer BBQ 2014
AGM 2013
AGM 2012
Intake 1/80 AGM 19 Feb 2011
Late Anuka Funeral Photo
Intake 1/80 AGM 21/2/10
Late Nirmal Funeral Pics
Summer BBQ 2008
1 - 21 of 21 Albums