www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

Summer BBQ 2014 Sign In or Register to add photos

14 Platoon Recruits in 1980!
« Back to Gallery 40 Photos
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
9
0
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed